مصدومیت

باسلام امروز سر تمرینات رو حرکت speed به دلیل خستگی ونداشتن سرعت وقتی مانع رو رد کردم از اون بالا گرووووووومپ افتادم پایین.و دست راستم به شدت آسیب دیده برام دعا کنید دستم زود تر خوب بشه