آیا میدانید پارکور ۳

آیا میدانید که بهترین دونده استاد گرامی پژمان اسماعیلی است.

آیا میدانید که خوش استیل ترین تراسور استاد گرامی افشین چکل زاده است.

آیا میدانید که شجاع ترین تراسور استاد گرامی دیاکو بدوی است.

 

آیا میدانید ( باتوجه به دیدن کلیپ بسیاری از گروه ها) گروه هاس بهترین گروه پارکور است.