آیا حرکات آکروبات قسمتی از پارکور هستن ؟

خیــــــــــــــــر ( بدون شـــــــرح )